•  BỘ môn 

    kỹ thuật điện - Điện tử

  Readmore
 • EEED

  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  Chi tiết
 • Go now
 • Bộ môn kỹ thuật điện - điện tử 

  Electrical and Electronic Department

  Go now
 • NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

  Thông tin chi tiết
Thứ sáu, 05 Tháng 8 2016 06:36

Tài liệu lưu hành nội bộ

C. TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

[1]     Câu hỏi Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự và số. KIM NGỌC LINH (2016), 213 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[2]     Hướng dẫn Thiết kế một số mạch điện tử công nghiệp. KIM NGỌC LINH (2016), 310 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[3]     Hướng dẫn thực hành Điện – Điện tử công nghiệp. KIM NGỌC LINH (2016), 89 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[4]     Thí nghiệm Vi điều khiển ARDUINO. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2015), 50 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[5]     Câu hỏi Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện (Phần Máy điện). KIM NGỌC LINH (2015), 41 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[6]     Câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự. KIM NGỌC LINH (2015), 94 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[7]     Hướng dẫn Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử số bằng mô phỏng trên Electronic Workbench. KIM NGỌC LINH (2014), 22 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[8]     Hướng dẫn Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự bằng mô phỏng trên Electronic Workbench. KIM NGỌC LINH (2014), 29 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[9]     Hướng dẫn Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện bằng mô phỏng trên Electronic Workbench. KIM NGỌC LINH (2014), 24 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[10]     Hướng dẫn thí nghiệm trên Module KIT thí nghiệm AVR. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2013), 45 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử. 

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks